Om Promilleafgiftsfonden

Hvad er Promilleafgiftsfonden for landbrug?

Promilleafgiftsfonden er en afgiftsfond inden for dansk landbrug, som sammen med produktionsafgiftsfondene yder støtte til projekter inden for nedenstående formål.

Fondens formål er at styrke landbrugets og fødevareindustriens udvikling.

 

Hvad kan Promilleafgiftsfondens midler bruges til?

Fonden kan inden for sit formål yde støtte til afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som miljø- og fødevareministeren giver tilladelse til jf. Landbrugsstøtteloven §7.

 

Hvem kan få tilskud fra Promilleafgiftsfonden?

Foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner, offentlige fonde samt andre juridiske enheder, kan modtage tilskud fra Fonden.

 

Hvordan fordeles Fondens midler?

Der afholdes som udgangspunkt en årlig ansøgningsrunde i august/september, hvor der kan søges om tilskud til gennemførelse af projektet i det kommende kalenderår. På baggrund af ansøgninger afgør fondens bestyrelse, hvilke projekter der skal støttes, og hvor stort et beløb de skal tildeles.

Det fremgår af Fondens budgetter og regnskaber, hvem der har fået tilskud, tilskuddets størrelse, hvilke projekter der ydes tilskud til samt en kort beskrivelse af projekterne. Fondens årlige budgetter og regnskaber, skal godkendes af Ministeren.

Under fanebladet "Det har Fonden støttet" ligger der desuden bevillingsoversigter for de seneste år.

 

Hvor kommer Promilleafgiftsfondens midler fra?

Til finansiering af Fondens aktiviteter overføres der fra Miljø- og Fødevareministeriet en andel af de midler, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler.  Ministeren kan desuden give tilladelse til, at Fonden modtager andre midler.

Nyhedsservice

Nyhedsservicen giver information om ansøgningsfrister for aflæggelse af tilskudsregnskaber samt andre nyheder med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere.

Tilmed dig her

Baggrund om landbrugets fonde

Læs mere om de enkelte fonde via linksene på siden. For en samlet, kort beskrivelse af fondene og deres formål m.v. kan der læses mere i dette dokument.

Fondens strategi

Nedenfor findes Fondens strategi:

Kommende bestyrelsesmøder

Datoer for fastlagte bestyrelsesmøder:

  • 4. august 2016
  • 26. august 2016

kontaktpersoner

Rikke Lilienthal
Økonomisekretariatchef
Telefon: 3339 4034

Hanne Elkjær
Chefkonsulent
Telefon: 3339 4265

Fondens E-mail: Promilleafgiftsfonden@lf.dk